KIẾN THỨC THỂ HÌNH

Supersets là gì?

Người tập thể hình dùng một số hệ thống đặc biệt để buổi tập của họ đạt kết quả cao tới mức có thể. Khi tôi bắt đầu nhấc tạ nhiều năm trước đây, chỉ […]